KOKA LOGU UN DURVJU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

 • Koka izstrādājumus drīkst uzglabāt un ekspluatēt telpās ar relatīvo gaisa mitrumu 50-65%.
 • Tūlīt pēc logu un durvju montāžas to daļas tīrīt ļoti uzmanīgi un tikai ar tīru ūdeni.
 • Stikla paketes tīrīt ne ātrāk kā pēc 4 nedēļām.
 • Netīrīt koka izstrādājumu silikona blīvējumu ar rupjiem tīrīšanas priekšmetiem un ķīmiski aktīviem tīrīšanas līdzekļiem.
 • Mazgāt koka detaļas ar ķīmiskiem līdzekļiem, kas ir tam piemēroti un paredzēti. Nedrīkst berzt ar švammēm, kas nav paredzētas koka virsmām, kasīt ar asu priekšmetu vai citādi abrazīvā veidā apstrādāt koka virsmas.
 • Lai izvairītos no blīvgumijas pielipšanas konstrukcijai, pirmās divas ekspluatācijas nedēļas nodrošināt loga atvēršanu vismaz 1 x dienā.
 • Apstrādāt pēc vajadzības koka daļas ar speciālu lakas un krāsas aizsarglīdzekli. Šādu apstrādi veikt ne retāk kā 1-2 reizes gadā.
 • Aizliegts uz logu un durvju vērtnēm kārt smagumus un novietot jebkādus priekšmetus starp vērtni un kārbu vērtnes fiksācijai. Tāpat aizliegts novietot priekšmetus starp vērtni un rāmi logam esot atvērtā pozīcijā.
 • Atverot logu vai durvis, aizliegts vērtni sist un piespiest pie sienas.
 • Logus un durvis aizliegts atstāt atvērtus, ja ārā ir vējš, kura ātrums lielāks par 3m/s.
 • Uz palodzēm aizliegts kāpt ar kājām, novietot priekšmetus, kas izdala mitrumu, novietot karstus priekšmetus.
 • Aizverot vērtni, neievietot ķermeņa daļas starp vērtni un rāmi.
 • Ja pie loga var piekļūt mazs bērns vai garīgi slima persona, tad vērtni jānodrošina ar slēdzamu rokturi vai atvēršanas blokatoru.
 • Vismaz 1 reizi gadā veikt furnitūras mehānismu eļļošanu, ja nepieciešams pievilkt mehānismu saturošās skrūves. Pretuzlaušanas pretplāksne ir jāeļļo regulāri – 1 reizi mēnesī. Regulāri pārbaudīt katras skrūves stāvokli.
 • Lietotājam aizverot vērtni (īpaši tas attiecas uz vērtnēm, kuras ir augstākas par 1500 mm), loga rokturi drīkst aizvērt tikai tad, kad vērtne ir pilnīgi piespiesta pie kārbas profila, un aizvēršanas laikā visu laiku arī paliek piespiestā stāvoklī pa visu vērtnes perimetru. Tas ir būtiski, jo tikai tad, kad vērtne ir piespiesta pie kārbas, vērtnes furnitūras kustīgās daļas aizbīdās aiz kārbas furnitūras daļām un pareizi noslēdz vērtnes perimetru.
 • Nemēģināt mainīt roktura pozīciju, ja loga vērtne ir atvērtā stāvoklī.
 • Aizliegts vērst silddelementus pret logu un durvju stiklotajām daļām. Apkures sezonas laikā koka konstrukcijām, kuras atrodas radiatoru (konvektoru) tuvumā stikla līstu savienojuma vietās var parādīties nelielas šķirbas, kuras pazūd apkures sezonai beidzoties.
 • Pirms telpu kosmētiskā remonta koka detaļas pārklāt ar aizsargplēvi, bet to pie izstrādājuma:
  • no iekšpuses drīkst stiprināt TIKAI ar līmlenti TESA 4334. Maksimālais lentas TESA 4334 pielīmēšanas laiks telpas iekšpusē pie koka konstrukcijas nedrīkst pārsniegt 5 mēnešus;
  • no ārpuses drīkst stiprināt TIKAI ar līmlenti TESA 4439. Maksimālais lentas TESA 4439 pielīmēšanas laiks telpas ārpusē pie koka konstrukcijas nedrīkst pārsniegt 6 nedēļas;
 • Ja uz stikla paketēm veidojas kondensāts, tad jāveic telpas vēdināšana.
 • Katru gadu jāseko stūru savienojumiem un būvsavienojumiem. Ja radušās plaisas, tās jānovērš, piepildot ar hermētiķi.
 • Virs ārdurvīm obligāti jābūt nojumei, kas pasargā tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības.
 • Logu un durvju gropes tīrīt no svešķermeņiem 3-4 reizes gadā.
 • Stiklus mazgāt tikai ar tam paredzētiem speciāliem līdzekļiem un inventāru ne retāk kā 1 reizi gadā.
 • Nepieļaut nekādu cietu materiālu (pie. cementa gabalu, apmetuma u.c. ) nokļūšanu uz izstrādājumu virsmas.
 • Nekavējoties notīrīt konstrukciju un iekšpalodžu virsmas pēc jebkādu svešķermeņu vai šķīdumu nokļūšanas uz tiem, jo tie var izraisīt lakojuma vai krāsojuma bojājumus.
 • Ja logu vai durvju konstrukcijā ir iestrādāti aizvērēj mehānismi – to kustīgās daļas ir jāeļļo vismaz 1 reizi 3 mēnešos.
 • Obligāti ir jāseko, lai vērtne atvērtā stāvoklī nebūtu papildus slogota ar jebkādiem citiem priekšmetiem ( piem. drēbēm ).
 • Bīdāmās furnitūras vadsliedēm regulāri jābūt iztīrītām no putekļiem un gružiem, lai nebojātu bīdāmās furnitūras ritentiņus.
 • Automātiskās atvēršanas un aizvēršanas elektromotorus drīkst lietot tikai tad, kad tie ir pareizi pieslēgti vadības blokam un strāvai. Koka logos iemontētos elektromotorus drīkst pieslēgt tikai atbilstošas kvalifikācijas speciālists.
 • Moskītu tīkli var tikt pievienoti no iekšpuses un no ārpuses. Ārpusē pievienotajiem moskītu tīkliem jāseko, lai „rullo” tīkla kasete netiktu pakļauta nokrišņiem. Tīkla nostiepšanai un savilkšanai jānotiek nesteidzoties, nepieļaujot tīkla raušanu vai nekontrolētu savilkšanos. Sānu vadotnēm un apakšējiem fiksatoriem jābūt tīriem no putekļiem u.c. gružiem. Iekšpusē pievienotajiem moskītu tīkliem ir spēkā visi iepriekš minētie lietošanas nosacījumi.
 • Izstrādājumi bez apdares neapstrādātā stāvoklī drīkst atrasties ne ilgāk kā 36 stundas no piegādes brīža. Tie jāuzglabā telpās pie relatīvā gaisa mitruma ne vairāk kā 60% un gaisa t° no +18 līdz+ 24°C. Šādus izstrādājumus nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.
 • Palodzes jāuzglabā horizontālā stāvoklī. Tās nedrīkst noslogot ar svaru vai balstīt vienu pret otru.
 • Koka palodzēm, kuras tiek izgatavotas no masīvas koksnes, un kuras atrodas radiatoru vai konvektoru tuvumā apkures sezonas laikā koka palodzei žūstot var parādīties sīkas plaisas. Tā kā, šo plaisu rašanās nav saistīta ar nekvalitatīvu darbu vai materiālu izvēli, bet gan ar iekšējā telpas klimata ietekmi uz palodzi, apkures sezonas laikā, tad šī parādība nevar tikt uzskatīta par defektu.
 • Izstrādājumi ar apdari transporta iepakojumā drīkst atrasties ne ilgāk kā 7 dienas no piegādes brīža.
 • Koka logus jāuzglabā vertikālā stāvoklī. Tos nedrīkst noslogot ar svaru vai balstīt vienu pret otru.
 • Nedrīkst pieļaut putnu un dzīvnieku skrāpējumus un kodumus.
 • Palodzes nedrīkst pārsegt centrālapkures radiatorus.
 • Pret palodzēm nedrīkst vērst sildelementus, kuri atrodas tuvēk par 2 metriem, izņemot centrālās apkures ierīces.
 • Floras ražotām koka un MDF palodzēm pieļaujamās izmēru deformācijas ir līdz 3mm uz 1 metru.
 • Palodzes ir jāuzglabā horizontālā stāvoklī un tās nedrīkst noslogot vai likt citu uz citas.

Neiesakām montēt konstrukcijas, ja objektā vēl notiek celtniecības vai remonta darbi, jo aptuveni pusi izgatavoto konstrukciju sabojā celtniecības darbu veicēji, laikā pēc to iemontēšanas objektā. Taču ja no tā nav iespējams izvairīties, konstrukcijām jāpievērš īpaša vērība.